Träningsschema

Hösten 2018

Iaido

Måndag
18:00 - 19:00 Jujitsu, ungdomar grupp 1
19:00 - 20:00 Jujitsu, vuxna
20:00 - 21:00 Jujitsu, vuxna avancerade

Tisdag
19:00 - 20:30 Kyokushin karate

Onsdag
18:00 - 19:00 Jujitsu, ungdomar grupp 2
19:00 - 20:00 Jujitsu, vuxna

Fredag
18:00 - 19:30 Kyokushin karate

Lördag
10:00 - 12:00 Iaido

Söndag
18:00 - 19:30 KishimotoDi

Jujitsu