Tränare - Iaido

Axel Tojo

Axel Tojo

3 dan Hoku shin ryu iaido
2 dan Mugai ryu & Hachiman ryu iaido
Mail: info@sandby-jujitsu.se
Tel: 0703 - 62 62 90

David Lindholm

David Lindholm

2 dan Mugai ryu & Hachiman ryu iaido

Henric Åsklund

Henric Åsklund

2 Dan Mugai ryu & Hachiman ryu iaido